Nhật ký‎ > ‎

Relax - Một bài thơ có 8 cách đọc: Cảnh xuân

đăng 23:56, 25 thg 8, 2010 bởi Tho Doan   [ đã cập nhật 17:23, 27 thg 12, 2011 ]
    Có một bài thơ rất kỳ lạ, tựa đề là Cảnh xuân. Bài thơ đọc ngược, đọc xuôi, cắt đầu, cắt đuôi từng câu mà vẫn hay, vẫn mượt mà, sâu sắc. Không biết ai là tác giả? Bài thơ này do ông Hồng Sơn giới thiệu là do câu lạc bộ thơ trào phúng Hà Nội sưu tầm được.

Cảnh xuân

Cách đọc thứ nhất là đọc xuôi, bình thường:

        Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
        Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
        Hoa cài giậu trúc cành xuân biếc
        Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
        Qua lại khách chờ sông lặng sóng
        Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
        Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
        Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.

Đến cách đọc thứ hai, là đọc ngược từ phải sang trái và từ dưới lên:

        Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
        Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
        Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
        Sóng lặng sông chờ khách lại qua
        Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
        Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
        Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
        Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta

Cách đọc thứ ba, là đọc xuôi như cách đọc thứ nhất, nhưng mỗi câu thơ bỏ hai từ đầu:

        Cảnh xuân ánh sáng ngời
        Thơ rượu chén đầy vơi
        Giậu trúc cành xanh biếc
        Hương xuân sắc thắm tươi
        Khách chờ sông lặng sóng
        Thuyền đợi bến đông người
        Tiếng hát đàn trầm bổng
        Bóng ai mắt mỉm cười

Cách đọc thứ tư, là đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới đọc lên, mỗi câu thơ lại bỏ hai từ cuối:

        Mắt ai bóng thướt tha
        Đàn hát tiếng ngân xa
        Bến đợi thuyền xuôi ngược
        Sông chờ khách lại qua
        Sắc xuân hương quyện lá
        Cành trúc giậu cài hoa
        Chén rượu thơ vui thú
        Ánh xuân cảnh mến ta

Cách đọc thứ năm là đọc ngược từ phải sang trái, mỗi câu bỏ ba từ đầu:

        Cười mỉm mắt ai
        Bổng trầm đàn hát
        Người đông bến đợi
        Sóng lặng sông chờ
        Tươi thắm sắc xuân
        Biếc xanh cành trúc
        Vơi đầy chén rượu
        Ngời sáng ánh xuân

Cách đọc thứ sáu, là đọc xuôi, mỗi câu bỏ 3 từ cuối:

        Ta mến cảnh xuân
        Thú vui thơ rượu
        Hoa cài giậu trúc
        Lá quyện hương xuân
        Qua lại khách chờ
        Ngược xuôi thuyền đợi
        Xa ngân tiếng hát
        Tha thướt bóng ai

Cách đọc thứ bảy, là đọc xuôi, mỗi câu thơ bỏ bốn chữ đầu:

        Ánh sáng ngời
        Chén đầy vơi
        Cành xanh biếc
        Sắc thắm tươi
        Sông lặng sóng
        Bến đông người
        Đàn trầm bổng
        Mắt mỉm cười

Còn cách đọc thứ tám, là đọc ngược từ dưới lên, mỗi câu lại bỏ bốn từ cuối:

        Bóng thướt tha
        Tiếng ngân nga
        Thuyền xuôi ngược
        Khách lại qua
        Hương quyện lá
        Giậu cài hoa
        Thơ vui thú
        Cảnh mến ta
Comments